Životopis

Dr. fra Luka Tomašević je rođen u Gali (Sinj – Otok) 15. svibnja 1951. Osnovnu školu je završio u Gali i Hanu 1966. Gimnaziju je završio 1972. u Sinju (Nekadašnja Franjevačka srednja škola za spremanje svećenika, danas Franjevačka klasična gimnazija). Na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj je studirao filozofski odsjek (g. 1972-74.), a redoviti teološki studij je završio i diplomirao 1977. godine u Jeruzalemu (Izrael) na učilištu Studium Theologicum Jerosolymitanum. Magistrirao je iz moralne teologije 1981. na Alfonzijanskoj Akademiji, višem institutu za moralnu teologiju papinskog Sveučilišta Lateranum u Rimu. 1987. obranio je na istom učilištu disertaciju iz povijesti moralne teologije. Magisterij je nostrificirao 1993. (rješenjem Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu br.: 07-86/3-1993. od 20. IV. 1993.), a potom i doktorsku diplomu (rješenje istog fakulteta – br.: 07-3/23-1994. od 20. 12. 1994. “kao diplomu o završenom poslijediplomskom studiju i stečenom znanstvenom stupnju doktora teoloških znanosti u specijalizaciji moralne teologije”. U studijske svrhe, osim studija u Jeruzalemu i Rimu, boravio je u Veneciji (Italija), Toursu (Francuska), Prien am Chiemsee, Passau, Berlin, Frankfurt, München (Njemačka), kao profesor bio je u Taiwanu i Japanu.

 • 1971./72. služio je vojni rok.
 • 1974. godine je postao franjevac-redovnik.
 • 1977. godine je zaređen za svećenika u Jeruzalemu.
 • Od 1988.-1991. bio je definitor (savjetnik) franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja.
 • Od 1988.-1994. bio je magistar bogoslova (odgojitelj) u Makarskoj.
 • U Domovinskom ratu dragovoljno vršio službu vojnog kapelana u 156. brigadi/pukovniji HV.
 • Član u više vijeća svoje Provincije i Nadbiskupije, a danas je član «Vijeća za nauk vjere» Hrvatske biskupske konferencije.
 • Član je «Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja» Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
 • Član je „Etičkog povjerenstva“ Sveučilišta u Splitu.
 • Suosnivač i član „Hrvatskog bioetičkog društva“ 1998., bio je njegov potpredsjednik.
 • Član je Hrvatskog filozofskog društva, a bio je i član njegova “Upravnog odbora”.
 • Član je „Matice Hrvatske“- podružnica Sinj.
 • Od 2005.-2013. bio član je Nacionalnog znanstvenog vijeća RH za „humanističke znanosti“ (dva mandata).
 • Član je „Međunarodnog društva kliničke bioetike“ (ISCB) i član upravnog odbora.
 • 11. lipnja 2007. imenovan je u „znanstveno vijeće“ IAB-a za 8. svjetski kongres u Rijeci.
 • Od 1982. god. angažiran je kao nastavnik na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj.
 • 1993./94. ak. god. bio je i honorarni predavač moralne teologije Dopunskoga teološko-katehetskog studija Teologije u Splitu.
 • Od 1999. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
 • Od 1998.-2000. bio je rektor (predstojnik) Franjevačke teologije u Makarskoj.
 • 1999./2000. bio je prodekan za znanost KBF-a u Splitu.
 • 2000./2001. bio je vršitelj dužnosti dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sveučilišta Splitu.
 • Od 1.10.2007. – 1.10.2010. dekan KBF-a u Splitu.
 • Od 1999. je pročelnik katedre za moralnu teologiju KBF-a u Splitu.
 • Od 2002. je postigao zvanje izvanrednog profesora.
 • Od 2009. e u zvanju redovitog profesora.
 • Od 2014. je u stanju redovitog profesora-trajno zvanje.

 

Danas predaje osnovnu moralnu teologiju (moralne principe), religiozni moral, osobni i kreposni moral, te ljudska prava kao izborni predmet, a u Makarskoj je predavao osnovno moralno bogoslovlje (moralni teološki principi), posebno moralno bogoslovlje I-IV, društveni nauk Katoličke crkve, ljudska prava i izabrana pitanja iz moralke.

Bio je organizator i suorganizator više znanstvenih skupova, redoviti je suradnik i recenzent znanstvenih časopisa: Služba Božja, Crkva u svijetu, Bogoslovska smotra, Filozofska istraživanja, Diacovensia.

U tuzemstvu i inozemstvu održao je brojna predavanja za svećenike (dekanatski sastanci, tečajevi za mlade svećenike, duhovne vježbe i obnove) i laike, a po župama Dalmacije niz duhovnih obnova. Nastupa i kao korizmeni propovjednik. Sudjelovao je u pripravama zaručnika za vjenčanje u Sinju i Splitu.

Održao je mnoge vjerske i teološke tribine.

Objavio je 6 znanstvenih knjiga i više desetaka znanstvenih, preglednih i stručnih radova.

Na 11. kongresu Međunarodnog društva kliničke bioetike (ISCB) u Kazanu (Tatarstan-Rusija) 10. i 11. listopada 2014. sudjelovao je prof. dr. sc fra Luka Tomašević koji je na izbornoj skupštini izabran za predsjednika ISCB.