Radovi u znanstvenim časopisima i zbornicima

 1. Novi savez u Jeremiji, u: Služba Božja 1(1980) 2-13.
 2. Službenik pomirenja, u: Služba Božja 3(1983) 218-236.
 3. Pomireni u Kristu, u: Služba Božja 4(1987) 321-329.
 4. Putovi kristijanizacije i uzroci dekristijanizacije u Europi, u: Služba Božja 2 (1988) 127-144.
 5. Životnost vjere, u: Služba Božja 1(1990)2-8.
 6. Moralni vid ekološkog problema, u: Služba Božja 3 (1990) 187-198.
 7. Shvaćanje smrti danas, u: Služba Božja 2(1991) 91-101.,
 8. Rat i mi, u : Služba Božja 4(1991) 286-296.
 9. Mir: Kršćanski i franjevački projekt, u: Služba Božja 4 (1993)311-322.
 10. Opća moralka u «Katekizmu Katoličke Crkve», u: Služba Božja 1(1995)3-20.
 11. Splitska nadbiskupija u XVIII. Stoljeću, u: U službi čovjeka. Zbornik nadbiskupa-metropolite dr. Frane Franića, Split 1987, 445-456.
 12. Sinjsko marijansko svetište, u: Sveta Marija – radovi simpozija o štovanju Blažene Djevice Marije u provinciji Presvetog Otkupitelja, Makarska 1990, 205-215.
 13. Kršćanska i franjevačka ideja mira, u: Mir svim stvorenjima, Zbornik radova sa znanstvenog savjetovanja u prigodi dana zemlje 21. travnja, Split 1994, Sinj 1995, str. 105-114.
 14. Crkva se zauzima za cjelovito promaknuće čovjeka, u: Bogoslovska smotra 3-4 (1995) 451-475.
 15. Svećenički identitet i formacija, u: Služba Božja 1(1996) 63-73.
 16. Antropologija i neke posebnosti enciklike «Euangelium vitae», u: Služba Božja 4(1996)307-326.
 17. «Ne ubij»- sveti zakon Božji, u: Služba Božja 1(1997)37-68.
 18. Kršćanska etika i gospodarstvo, u: Služba Božja 3-4(1997)231-254.
 19. Povijesno-vjerski prikaz života Hrvatske katoličke misije u Münchenu, u: Zbornik «Kačić», god. XXIX, 1997, str. 157-195.
 20. Ekološki problem u duhu sv. Franje, u: Služba Božja 1(1998)73-88.
 21. Bioetika u kršćanskoj tradiciji i sadašnjosti, u: Filozofska istraživanja, 71, God. 18, Sv. 4, Zagreb 1998., 775-791.
 22. Umjetna oplodnja: katolički stav, u: Služba Božja 2-3-4 (1999)183-196.
 23. Pristup prirodi sv. Franje Asiškog, u: Odgovornost za život – zbornik radova znanstvenog simpozija, Baška Voda, 1.-3.10.1999., Split 2000, str. 313-330.
 24. Ekologija: izazov kršćanstvu, u: Socijalna ekologija, 1-2 (2000)23-33.

Isti rad je izišao u I.CIFRIĆ (priredio), Znanost i društvene promjene, zbornik radova znanstvenog simpozija, Zagreb 2000, str. 175-190.

 1. Građansko društvo: izazov kršćanstvu, u: Informatologia, 33, 2000,3-4, 153-160

Isti rad, neznatno izmijenjen u “Služba Božja, 3(2000)299-278.

 1. Brak i obitelj: Božja zamisao i evangelizacijska uloga obitelji, u: “Hrvatska obitelj u pokretu”, zbornik radova s pastoralnog skupa u Bergisch Gladbachu 9.-12. 10 2000., Frankfurt am Main 2001, str. 35-59. Isti tekst i na njemačkom jeziku.
 2. Teološko-etički pogled na transfuziju krvi, u: I. ŠEGOTA i suradnici (uredio) Bioetika i pitanje transfuzije krvi, Zbornik radova, Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka 2001., str. 81-92.
 3. Umjetna oplodnja: Katolički stav, u: A. KURJAK-V. SILOBRČIĆ (urednici), Bioetika u teoriji i praksi, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2001., str. 158-171.
 4. «Ne ubij» – sveti zakon Božji, u: A. KEKEZ (uredio) I oni govore, Pro vita, Zadar, 2001, str. 89-116.
 5. «Crkveni dokumenti o evangelizacijskoj ulozi obitelji» u: Crkva u svijetu, 36, br. 4, 2001, 438-452.
 6. Bioetika kao etika odgovornosti građanskog društva u: Filozofska istraživanja, 83, god. 21, Sv. 4, Zagreb 2001, str. 583-597.
 7. Globalizacija: pokušaj odrednice i etička pitanja i izazovi, u: «Socijalna ekologija», vol. 11, br. 1-2, 2002, 81-96.
 8. Crkva i smrtna kazna, u: Crkva u svijetu, god. XXXVII, br. 3, 2002, str. 280-295.
 9. Crkveni dokumenti o evangelizacijskoj ulozi obitelji» (Stručni članak) u: Crkva u svijetu, 36, br. 4, 2001, 438-452.
 10. Etička pitanja globalnog demokratskog društva (Izvorni članak), u: Filozofska istraživanja, god. 23, Sv. 1, Zagreb 2003, str. 193-206.
 11. Predaja i moralna norma (Izvorni znanstveni rad), u: AKTUALNOST PREDAJE. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa prigodom 100. obljetnice rođenja fra Karla Balića, Split, 06.XI.1999, Služba Božja, Makarska 2003, str.153-174.
 12. Fenomenologija i moralna prosudba homoseksualnosti (Pregledni članak), u: Crkva u svijetu, 38, br. 2, 2003, 241-263.
 13. E.JURUN and L.TOMAŠEVIĆ, Family Values Today – Case Study of Split-Dalmatia County, u: SOR’3 Proceedings, The 7th Symposium on Operational Research in Slovenia, Podčetrtek, SLOVENIA, September 24-26, 2003, str. 315-321.
 14. Teologija i moralnost nedjelje prema novijim dokumentima Crkve, u: Služba Božja, 1(2004)86-98.
 15. Demokracija i etički relativizam, (Izvorni članak), u: Filozofska istraživanja, god. 24, Sv. 1, Zagreb 2004, str.71-77.
 16. Demokratie und ethiscer Relativismus, u: Synthesis Philosophica, vol. 19 fasc.2, pp.361-369.
 17. Smrt i umiranje danas, (Izvorni članak), u: Filozofska istraživanja, god. 24, Sv. 3-4, Zagreb 2004, 883-904.
 18. Spolni odgoj: aktualna problematika i stav Crkve, (Pregledni članak), u: Filozofska istraživanja, god. 25, Sv. 2, Zagreb 2005, str.295-309.
 19. Nepovredivost života i eutanazija u enciklici „Euangelium vitae“ pape Ivana Pavla II, (Pregledni rad) u. Služba Božja, god. XLV, 5005, br. 1, str. 83-98.
 20. Kršćanska moralka u kontekstu moralno-društvenih zbivanja i novoga govora o Bogu, (Izvorni znanstveni rad) u: N.A. Ančić-N.Bižaca (ur.), Govor o Bogu jučer i danas. Zbornik radova teološkog simpozija, Split 2005, str. 201-228.
 21. Tomašević-Jurun, Suvremena obitelj i vrednote u Splitsko-dalmatinskoj županiji, (Izvorni rad) u: Crkva u svijetu, god, XL, 2005, br. 1, str. 99-116.
 22. Razvojni put bioetike-Od mostovne bioetike do bioprava i ljubavi prema životu, u: Na granicama Riječi. Zbornik u čast mons. Drage Šimundže, CuS, Split 2005.
 23. Moralno-teološki aspekt palijativne skrbi i hospicijskog pokreta, u: I. ŠEGOTA (uredio), Bioetika i palijativna medicina. VI. Bioetički okrugli stol (BOS6) Rijeka, Zbornik radova, Medicinski fakultet u Rijeci – Katedra za društvene znanosti, Rijeka 2006, str. 103-111.
 24. Bioetički izazovi. Izazovi globalne bioetike i biotehnologije, u: Bogoslovska Smotra, god. LXXVI, br. 2, 2006., str.395-415.
 25. Challaenges of Global Bioethics and Biotechology, u: Formosan Journal of Medical Humanities-Chung Shan Medical University, Taichung, Taiwan, vol. 7, No. 182, June. 2006, Ph.D. 39-55.
 26. Predgovor hrvatskom izdanju, Uvod u Pottera, u:V.R. POTTER, Bioetika most prema budućnosti, Medicinski fakultet u Rijeci, Katedra za društvene znanosti, Hrvatsko društvo za kliničku bioetiku, Hrvatsko bioetičko društvo, Međunarodno udruženje za kliničku bioetiku, Rijeka 2007., str.11-20.
 27. Smrt i njezino (ne)dostojanstvo, u: V.VALJAN (ur.), Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije, Zbornik radova Prvog međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, 32.III.-1.IV. 2006.), Bioetičko društvo u BIH, Sarajevo, 2007; str.259-271.
 28. TOMAŠEVIĆ-JURUN, Istraživanja nekih moralnih vrednota u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u: Služba Božja, god. XLVII, br. 2, 2007. str. 159-182. (Novi radovi u 2007. – od redoviti)
 29. TOMAŠEVIĆ-JURUN, Istraživanja nekih moralnih vrednota u Splitsko-dalmatinskoj županiji,II. Dio, u: Služba Božja, god. XLVII, br. 3, 2007., 247-272.
 30. Kršćanstvo i lovstvo, u: M. VIDOVIĆ,(ur.), Lov u Hrvatskoj od prapovijesti do 21. stoljeća, Matica Hrvatska-Split, 2007., str. 25-42.
 31. G.PELČIĆ-I.ŠEGOTA-A.FRKOVIĆ-L.TOMAŠEVIĆ-G.PELČIĆ-J.MRŠIĆ PELČIĆ-A.GJURAN COHA, Presađivanje organa i shvaćanje smrti, u: Društvena istraživanja, god. 16 (2007), br. 6, str.1287-1304.
 32. TOMAŠEVIĆ L., Teološko-pastoralne perspektive bioetike, U djelatna crkva – Zbornik Milana Šimunovića, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008.
 33. TOMAŠEVIĆ L., Nastanak i uloga bioetičkih povjerenstava, u: Služba Božja, god. XLVIII, br. 2, 2008., 119-141.
 34. TOMAŠEVIĆ-PELČIĆ, Etičko-kršćanski stavovi o transplantaciji organa, u: Služba Božja, god. XLVIII, br. 3, 2008, str. 229-260.
 35. L.TOMAŠEVIĆ, Moralno-teološki i pastoralni aspekti sakramenta pokore, u: „Vjesnik Splitsko-Makarske nadbiskupije, 1/2009, God. CXXX, str.36-40.
 36. L.TOMAŠEVIĆ, Ljudsko dostojanstvo: filozofsko-teološki pristup, u: A.ČOVIĆ-N.GOSIĆ-L.TOMAŠEVIĆ (ur.), Od nove medicinske etike do integrativne bioetike. Posvećeno Ivanu Šegoti povodom 70.rođendana, Pergamena/Hrvatsko bioetičko društvo, Zagreb, 2009., str. 49-61.
  Isti tekst je objavljen u: Bioetika i genetika:između mogućnosti i odgovornosti, VIII. Bioetički okrugli stol, Zbornik radovaMedicinski fakultet u Rijeci, Katedra za društvene znanosti, Rijeka, 2008., str. 53.-65
 37. L.TOMAŠEVIĆ, Ljudsko dostojanstvo: filozofsko-teološki pristup, u: V.VALJAN (ur.), Integrativna bioetika i interkulturalnost, BeD (Bioetičko društvo u BiH), Sarajevo, 2009., str.93-108.
 38. L.TOMAŠEVIĆ, Filozofsko-teološki pogled na ljudsku spolnost i spolni odgoj, u: SLUŽBA BOŽJA, god. XLVIX, br. 1, 2009., str. 44.-67.
 39. L.TOMAŠEVIĆ, O medicinskoj etici i bioetici, u: Služba Božja, 49(2009), br. 4, str. 401-412.
 40. L.TOMAŠEVIĆ, Razvojni put bioetike – od mostovne bioetike do bioprava i ljubavi prema životu, u: M. ANČIĆ (ur.), U službi dijaloga i mira. Izbor predavanja, Svezak I, Eurpsla akademija-Biskupija Banja Luka, Banja Luka, 2009, str. 93-106.
 41. L.TOMAŠEVIĆ-A. BEGIĆ, Enciklika Caritas in veritate” – Ljubav u istini, u: Služba Božja 2(2010.), str. 161-183.
 42. L.TOMAŠEVIĆ, Dignite’ humaine: un approche philosophique et logique, u: Journal Internationale de Bioethique – Internanional Journal of Bioethics,(časopis je dvojezični francuski i engleski), N.3, September 2010, vol.21, str. 17-27.
 43. L.TOMAŠEVIĆ, Bioetika: kršćansko-teološke perspektive, u: A.ČOVIĆ/M. RADONIĆ (ur.), Bioetika i dijete, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Pergamena, Zagreb, 2011., str.25-47.
 44. L. TOMAŠEVIĆ, Ontološko i funkcionalističko shvaćanje osobe: bioetička rasprava, u: Crkva u svijetu, god. XLVI, 2011, br. 2, str. 143-170.
 45. Luka Tomašević, Ljudski život i dostojanstvo, u: Tajna života u ozračju suvremenog odnosa znanosti i vjere, Zbornik radova, Diaspora croatica, knjiga 16, Frankfurt am Main, 2011., str.73.-94.
 46. Luka Tomašević, Odgoj spolnosti kao služenje životu, u: Tajna života u ozračju suvremenog odnosa znanosti i vjere, Zbornik radova, Diaspora croatica, knjiga 16, Frankfurt am Main, 2011., str. 95.-117.
 47. Luka Tomašević, Kršćanska ideja socijalne pravednosti, u: Glas Paneurope, God. XVI, 2011., br. 26, str.29-33.
 48. Luka Tomašević, Teološki pogled na dostojanstvo ljudske osobe, u: Kačić. Zbornik u čast Emilija Marina, God. XLI.-XLIII, 2009.-2011., str.1165-1196.
 49. L.TOMAŠEVIĆ, Ljudski život i dostojanstvo, u: Proceedings from first interdisciplinary conferences “BIOETHICS – THE SIGN OF A NEW ERA: BIOETHICS, MEDIA, LAW AND MEDICINE”, Ohrid. R.Macecedonia, October, 21.-23,2001, Skopje, 2012.
 50. L.Tomašević-S. Vuletić, Biotehnološka konstrukcija integrativne bioetike, u: V.Valjan (urednik), Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije, BeD, Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2012, str. 45-69.
 51. L.TOMAŠEVIĆ-A. JELIČIĆ, Etika znanstvenog istraživanja i načelo opreznosti, u: Filozofska istraživanja, 126, God. 32, Sv. 2, Zagreb 2012., 243-260.
 52. L.Tomašević, Znanstveno istraživanje između etike života i principa opreznosti, u: Za slobodu stvoreni. Zbornik radova povodom 70 godina života i 35 godina profesorskog djelovanja ka Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu pr0ofesora dr. sc. Tomislava Jozića, Studia Vrhbosniensia, Sarajevo: Katolički bofgoslovni fakultet, Zagreb: Glas Koncila, 2013; str. 125-156.
 53. L.Tomašević, Development and perspectives of theological bioethics, Essay on Bioethics, u: Croatian Medical Journal, 2013; 54:86-88;
 54. Luka Tomašević, PhD, ScD, Bioethics in Catholic Theology and Scientific Bioethics, International Journal of BioMedicine 3(2) (2013) 145-149.
 55. L.TOMAŠEVIĆ, Ekološka kriza i pojavak ekoteologije ili nove teologije stvaranja, u: B.Galić-K.Žažar (ur.), Razvoj i okoliš – perspektive održivosti, FF press, Zagreb 2013., str.133-145.
 56. LUKA TOMAŠEVIĆ, Razvoj bioetike u Hrvatskoj, CuS, God XLVIII, 2013. br. 4, 488-503.